برچسب: فرهنگ

  • سوسیالیسم و فرهنگ

    آنتونیو گرامشی ترجمه ی رضا اسکندری  به تازگی مقاله‌ای از انریکو لئونه توجه ما را به خود معطوف نمود که در آن، لابه‌لای سطور پیچیده و مغلقی که ویژگی معمول...

  • دانشگاه و توسعه

    فرشاد نوروزی؛ اشاعه ی فرهنگ ترویج علم در دانشگاه نه تنها بسته به پتانسیل های بالقوه ی دانشجویان ، که نیازمند همکاری و حمایت سایر نهاد های اجتماعی از جمله...