دسته: موقت

  • هگل و کانت

    دوره دوم درسگفتار هگل و کانت مدرس: دکتر محمد مهدی اردبیلی تاریخ آغاز دوره: بیست و یکم بهمن ماه-روزهای سه شنبه محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- دفتر انجمن...