کاسیرر، لوکاچ و بازیابی زیباشناسی الگویی

از کتاب «سنن زیباشناسی آلمانی»

نوشته کای هامرمایستر

ترجمه و تلخیص: رضا اسکندری

مکاتب نوکانتی آلمانی، به‌طور کلی علاقه چندانی به مسائل زیباشناختی ندارند. [از دید آنان] زیبایی و هنر، همواره جایگاهی فرودست را نسبت به معرفت‌شناسی و اخلاق داشته‌اند. استثنائات این بحث، یکی پژوهشگر [آراء] کانت، ارنست کاسیرر (۱۸۷۴-۱۹۴۵) است، و دیگری گئورگ لوکاچ جوان (۱۸۸۵-۱۹۷۱) که او نیز حیات فلسفی خود را متاثر از نوکانت‌گرایی آغاز نمود.