برچسب: رویا

  • کژفهمی رویا

    نگارنده: رهام برکچی زاده “بدفهمیدن خواب: در اعصاری که فرهنگ هنوز ابتدایی و ناپخته بود، انسان می پنداشت که در خواب باید جهان واقعی دیگری را بشناسد. در اینجا سرچشمه...