برچسب: ذهن

  • بی اساسی باور

    نویسنده: نورمن مالکوم مترجم: فرشاد نوروزی ویتگنشتاین در آخرین یادداشت هایش می نویسد که دشوار است «بی اساسی باورهایمان را دریابیم.» او فکر می کرد تا چه اندازه پذیرش های...